Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz 501 061 711

INFORMACJA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z atr. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia derektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), Gabinet Stomatologiczny Dominika Konarzewska – Piejak, Gabinet Stomatologiczny Ewelina Konarzewska oraz Gabinet Stomatologiczny Jadwiga Sikorska-Konarzewska informują, że:
Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Gabinet Stomatologiczny Dominika Konarzewska – Piejak (dalej GSDK-P) Kraków (30-413), ul. Huculska 13A, NIP 9451948987, REGON: 356885221, Gabinet Stomatologiczny Ewelina Konarzewska (dalej GSEK) Kraków (30-413), ul. Huculska 13A, NIP 9451948970, REGON: 356885215 oraz Gabinet Stomatologiczny Jadwiga Sikorska-Konarzewska (dalej GSJS-K) Kraków (31-625), os. Piastów 65/U7, NIP 9451174209, REGON: 350973875
GSDK-P, GSEK oraz GSJS-K przetwarzają następujące dane:
a) nazwisko, imię, datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeśli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego toższamość, w przypadku, gdy pacjent jest osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,
Podanie tych danych jest obowiązkowe.
b) numer telefonu, adres e-mail,
Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi kontakt z Panem/Panią w związku z procesem leczenia w GSDK-P, GSEK oraz GSJS-K
c) numer dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji emeryta (rencisty), czy legitymacji szkolnej (dotyczy osoby, która nie ukończyła 18 roku życia),
d) numer NIP
Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędnie, w celu wystawienia na Pana/Pani wniosek faktury
e)profil na portalu społecznościowym Facebook w przypadku polubienia profilu Gabinet Stomatologiczny DEJDENT na tym portalu
Podanie tych danych jest dobrowolne.
3. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione przez GSDK-P, GSEK oraz GSJS-K:
a) pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej (upoważnienie musi zostać złożone na piśmie)
b) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych (jeśli dane są niezbedne do zapewnienia
ciągłości świadczeń zdrowotnych)
c) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim (w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, a w szczególności – kontroli i nadzoru);
d) ministrowi zdrowia, sądom ( w tym sądom dyscyplinarnym), prokuraturze, lekarzom sądowym, rzecznikom odpowiedzialności zawodowej (w związku z prowadzonym postępowaniem);
e) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom;
f) organom przyznającym renty oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności (w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem);
g) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych (jedynie w zakresie koniecznym do prowadzenia rejestrów);
h) zakładom ubezpieczeń (za zgodą pacjenta);
i) upoważnionym pracownikom GSDK-P, GSEK oraz GSJS-K;
j) firmie informacyjnej obsługującej GSDK-P, GSEK oraz GSJS-K;
k) dostawcy oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (jedynie w zakresie koniecznym do utrzymania systemu informatycznego);
l) biuru rachunkowemu (w przypadku wystawienia imiennej faktury);
ł) technikom dentystycznym (w celu realizacji świadczenia zdrowotnego);
m) Insektorowi Ochrony Radiologicznej;
n) Inspektorowi Ochrony Danych;
o) firmie serwisującej sprzęt medyczny (w celu realizacji usługi serwisowej).
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej, z wyjątkiem sytuacji, w której polubi Pan/Pani profil firmowy Gabinet
Stomatologiczny DEJDENT na portalu społecznościowym Facebook – wówczas Pana/Pani dane
osobowe mogą być przekazywane do USA w związku z działaniem portalu.
5. Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane przez okres:
a) zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o. Prawach pacjenta i RPP oraz przepisami
ustaw szczególnych, tj.: przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano
ostatniego wpisu z wyjątkiem:
dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie
dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
b) zgodny z ustawą o podatku od towarów i usług, tj. 5 lat w przypadku danych zawartch na
fakturach;
c) przez okres niezbedny do archiwizacji dokumentów,
d) przez okres niezbędny do dochodzenia rozszczeń.
6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) dostępu do swoich danych i ich sprostowania;
b) usuniecia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
c) ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych
d) wniesienia sprzeciwu;
e) przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisanach prawnych;
f) skargi do organu nadzorczego – jeżeli uzn Pan/Pani, że dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących.
7. Jeżeli wykorzystanie przez GSDK-P, GSEK oraz GSJS-K danych nie jest konieczne do udzielenia
świadczenia zdrowotnego, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego
interesu GSDK-P, GSEK oraz GSJS-K możemy poprosić Pana/Panią o wyrażenie zgody na
określone sposoby wykorzystania Pana/Pani danych. Udzielona zgode może Pan/Pani w każdej
chwili wycofać.
8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad
gromadzenia i przetwarzania danych z dokumentacji medycznej, o którym mowa w rozdziale
7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz w przepisach
ustaw szczególnych.
9. Pan/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały
profilowaniu.